"در عجبم"    

د ر عجبم از مرام این مردم پست

این مردم زنده کش و مرده پرست

تا هست به خفت بکشندش شب و روز

تا رفت به عزت ببرندش سر دست

  
"اسرار ازل"
اسرار ازل را نه تو دانی ونه من
وین حرف مُعما نه تو خوانی ونه من
هست از پس پرده گفت و گوی من و تو
چون پرده بر افتد نه تو مانی ونه من

*****

این کهنه رباط را که عالم نام است
آرامگهء ابلقِ صبح و شام است
بزمی است که واماندهء صد جمشید است
گوریست که خوابگاهِ صد بهرام است
  
/ 1 نظر / 4 بازدید
خاله ریزه

[نیشخند]